.

Izbirni predmeti

Izpolnjene obrazce vrnite razredničarki/razredniku v ponedeljek, 8. 3. 2021.

 

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu;
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko;
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

 

Sprememba Zakona o osnovni šoli, ki se je začela uporabljati s 1. septembrom 2008, na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnateljica v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (razširjeni program)

V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.
Učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo lahko izbrali pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. S tem se bo učencem prepustila izbira učenja tujega jezika glede na njihove zmožnosti. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko so se v pouk lahko začeli vključevati učenci 7. razredov.
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni tuj jezik, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega tujega jezika bo enakovredna z ostalimi ocenami.

 

DOKUMENTI

Dostopnost